top of page

תקנון

למבקרים באתר שלום,

 

תקנון זה מהווה הסכם התקשרות לרכישת התלבושות ככל שיוצעו למכירה באתר זה, המוצג ע"י "לרושה" מקבוצת אי.איי.אס. ארכיונים אלקטרוניים בע"מ (להלן: "החברה").

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון תקנון זה, קודם לביצוע רכישות.

 

תשומת לבכם לכך שהשימוש באתר החברה מהווה הסכמה לתוכנו של התקנון על כל ההצהרות וההתניות המפורטות בתקנון. 

 

כללי

 1. החברה עוסקת, בין היתר, בעיצוב, פיתוח וייצור של תלבושות טקס שונים ובשיווק ישיר של מוצרים אלה ואחרים באמצעות האתר ישירות מהחברה לצרכנים הגולשים. החברה ומשרדיה נמצאים ברחוב השיטה 8, בנימינה 30500.

 2. השתתפות ברכישת פריטים בסיוע האתר מותנית, בכך שהמשתתף נרשם באתר ומילא טופס הרשמה.

 3. תשלום באמצעות האתר אינו אפשרי. במידה ויתפשר בעתיד - יותנה בהיותו של הקונה בעלים של כרטיס אשראי בר תוקף בישראל המונפק ע"י אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל.   

 4. הוראות תקנון זה חלות על כל גולש המבצע רכישה ו/או כל פעולה אחרת, באמצעות האתר, (להלן: "המשתמש ו/או הלקוח") השימוש באתר מהווה הסכמה והצהרה לאמור בהוראות התקנון; כן מצהיר המשתמש, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהחברה ו/או מכל הבא מטעמה, למעט הזכויות העומדות למשתמש ע"פ הוראות התקנון והחוק. 

 5. כל מקום בו מופיע מונח בלשון זכר או בלשון יחד משמעו בלשון נקבה או בלשון רבים. השימוש במונחים כאמור נעשה מטעמי נוחות. 

 6. הוראות תקנון זה עשויות להשתנות מפעם לפעם, ע"י החברה, והמשתמש מתבקש לעיין בהוראות התקנון בכל ביקור באתר. לחברה הזכות לבצע שינויים בתקנון, על פי שיקול דעתה וכפי שתמצא לנכון, מבלי צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. המועד הקובע הנו נוסח התקנון במועד הרכישה בפועל. 

 7. חלקם הגדול של המוצרים המוצגים באתר מיוצר ואו מיובא ישירות ע"י החברה.   

 8. מחירי המוצרים עשויים להשתנות, מפעם לפעם, ללא הודעה מוקדמת כלשהי. המחיר המחייב הנו המחיר המופיע, באתר, במועד הרכישה בפועל, זולת אם ניתנה התחייבות ע"י נציגי החברה לחלותו של המחיר בעת מתן ההתחייבות ובלבד שהרכישה בפועל התבצעה בתוך 72 שעות ממתן ההתחייבות.    

 9. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו, שאבטחת המידע המוקלד לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה וכן באמצעות שם משתמש וסיסמה, שנבחרה  ע"י המשתמש, בעת ההרשמה, בשלב הרכישה הראשון.

 10. החברה שומרת לעצמה את הזכות להימנע מלהתקשר עם משתמש כלשהו, ללא צורך בהסבר ו/או נימוק כלשהו, לחברה שיקול דעת בלעדי לבחור את לקוחותיה ללא כל סייג ואולם ברור, כי נקיטת צעד זה תעשה ע"י החברה לעיתים רחוקות, אם בכלל.

 11. מספרי טלפון הנם: 04-6180928, 054-6920669.

 

הזמנה, תשלום והספקת המוצרים  

 1. מחירי המוצרים יופיעו ליד כל מוצר ומוצר. מחירים אלה כוללים דמי טיפול ורישום.

 2. הרוכש רשאי לאסוף את המוצר ממשרדי החברה בבנימינה ללא עלות נוספת.

 3. כמו כן זכאי הרוכש לבקש משלוח של הפריט, במידה ומשקלו נמוך מ- 4 ק"ג, בדואר רשום, אף זאת ללא תוספת מחיר.

 4. הרוכש רשאי להשתמש בשירות שליחים לצורך הובלת המכשיר הנרכש. עלויות ההובלה בהם יישא הרוכש, במקרה כזה, ישתנו בהתאם לסוג הפריט/ים המובל/ים, למשקלו/ם ולגודלו/ם הפיזי.

 5. עם ביצוע הזמנה ולאחר הסדרת נושא התשלום, יסופקו המוצרים הנכללים בהזמנה על ידי החברה ללקוח (להלן: "ההזמנה"), לחברה עומדת הזכות להימנע מהספקת מוצרים כלשהם המופיעים בהזמנה.

 6. החברה תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה ואולם במקרים מסוימים, עקב אי זמינותם של מוצרים מסוימים, במועד הספקה סביר,  לא ניתן יהא לספק את כל רשימת המוצרים שבהזמנה; עובדה זו תובא לידיעתו של המשתמש. הצדדים יפעלו הדדית לבצע העסקה בתאום ביניהם. ללקוח לא יהיו כל טענות באשר לאמור כלפי החברה.   

 7. במקרה, כאמור בסעיף 17 בו לא סופקו כל המוצרים בהזמנה יחויב הלקוח רק בגין המוצרים שסופקו ע"י החברה.    

 8. הספקת המוצרים ע"פ ההזמנה תתבצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח או אחר מטעמו, היה ובמועד המסירה לא ימצא הלקוח או אחר מטעמו, בכתובת שנמסרה, יוחזר המשלוח ומועד הספקה חלופי יתואם בין הצדדים; במקרה כאמור יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים בהתאם לעלות המשלוח שהתבצע. כמו כן תהא החברה רשאית, במקרה כזה, לשלוח המשלוח, באמצעות דואר חבילות של דואר ישראל לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח כאמור.  

 9. לכל משלוח תצורף חשבונית בה יופיעו כל המוצרים שבמשלוח, ע"פ המחירים שנקבעו לכל מוצר. הלקוח מחויב בבדיקת תכולת המשלוח והתאמתו לחשבונית מיד עם קבלתו. במקרה של אי התאמה כלשהי על הלקוח לציין זאת על גבי העתק החשבונית ולשלוח מיידית פקס לחברה לעניין אי ההתאמה הנטענת. במקרה כאמור תיבדק הטענה, ע"י החברה, ומשתאומת הטענה יתואם מועד לתיקון אי ההתאמה, לפי העניין, כמתחייב בחוק.

 

השכרה ותנאי השכרה

 

ב"לרושה" מסלולי השכרה לתלבושות. בעת ביצוע השכרה יחולו התנאים הבאים:

 

 • התלבושת מיועדת להשכרה ליום האירוע בלבד.

 • יש להזמין את התלבושת מוקדם ככל האפשר, תוך ציון מועד האירוע ומקומו.

 • יש לוודא פירוט גדלים וצבעים נדרשים, על פי המפרט המצורף.

 • מסירה תתבצע סמוך ליום האירוע והמשיכה תתבצע ביום העסקים הראשון שלאחר מועד האירוע.

 • עלויות המסירה והמשיכה יתומחרו במהלך ההזמנה.

 • ניתן לבצע משיכה והחזרה ממשרדי "לרושה". במקרה זה לא יחוייב השוכר בעלויות מסירה ומשיכה, אך עליו להתחייב על החזרתה של התלבושת ביום העסקים העוקב למועד הטקס.

 • איחור במועד ההחזרה יחושב כעלות השכרה נוספת לכל יום של איחור.

 • במקרה של חוסר בהחזרה של פריט תלבושת אחד או יותר, או במידה ופריט תלבושת אחד או יותר ניזוק ואינו ראוי לממש את הייעוד למענו נוצר, או במקרה של איחור בהחזרה מעבר לשבעה ימים ממועד הטקס, יחוייב השוכר בעלות המלאה הפריט/ים החסרים, על פי המחירון באתר זה ואו על פי מחירון החברה בתוקף למועד החיוב. 

 • השוכר ימסור פרטי כרטיס אשראי לחיוב במקרה של אי החזרה ואו איחור במועד ההחזרה.

 

ביטול עסקה

 1. ביטול עסקה אפשרי אך ורק בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה בפועל וכמו כן בתנאי ולא נעשה בהם כל שימוש. על המזמין להשיב את הפריטים לכתובת שצוינה בהזמנה. המוצרים יוחזרו באריזתם המקורית, כולל חשבונית המקור, ספח החיוב ותעודת האחריות. לאחר בדיקת האריזה ותכולתה על ידי הנהלת החברה, על מנת לוודא כי לא נעשה בפריטים שימוש, יבוטל חיובו של הלקוח והוא יזוכה בהחזר כספו, בניכוי עלויות הטיפול והמשלוח. במידה ולא צויינה בהזמנה עלות מיוחדת לטיפול ולמשלוח, יקוזז סכום של 79 ש"ח מגובה הזיכוי - סכום זה ישמש לכיסוי העלויות.

 2. ביטול עסקה או שינוי הזמנה, כמפורט לעיל, יתבצעו בכתב וישלחו לפקס החברה שמספרו: 09-8878789.

 3. זכות הביטול לא תחול במקרים הבאים:.

 

 •  מוצרים מתכלים או מתבלים.

 •  מוצרים שסופקו ללקוח ואו שהלקוח עשה בהם שימוש.           

 •  מוצרים שהתקלקלו, עקב שימוש לא אחראי ו/או רשלני.

 •  מוצרים שנגרם בהם שבר או סדק או הפסיקו פעולתם עכב מכה כלשהי

 •  מוצרים שהוזמנו במיוחד עבור הלקוח

 

מבצעים ומכירות מיוחדות

מבצעי מכירות שיתבצעו, ע"י החברה, ימשכו  ע"פ התקופה שתקבע לכך ע"י החברה או עד גמר מלאי המוצרים שבמבצע. תנאי המבצע יקבעו בדף המוצר, כפי שיתפרסם באתר, מפעם לפעם. 

 

 

 אמצעי תשלום ואחריות 

 1. ביצוע ההזמנה והרכישה אפשריות באמצעות מייל, פקס ואו טלפונית לאחד ממספרי הטלפון המופיעים בתחתית כל דף.

 2. תשלום באתר בגין הרכישה איננו אפשרי. 

 3. תעודת אחריות תונפק, ביחס למוצרים החייבים בתעודת אחריות ע"פ החוק. למוצרים כאמור תונפק תעודת אחריות. בכל מקרה של אחריות יש להציג את תעודת האחריות ובמידה ואין תעודה כזו, את אסמכתת הקנייה. התיקון יתבצע על ידי החברה ואו באחריותה ויישא פרק אחריות נוסף, על התיקון בלבד, לתקופה של שלשה חודשים.

 4. לא תינתן אחריות במקרה של טיפול במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן. לא תינתן אחריות על מוצרי הלבשה בגין כביסה שאינה ניקוי יבש, בגין קרעים ואו כתמים ואו דהיית צבע.

 

הצהרת פרטיות ושמירה על סודיות

 1. במהלך רכישת מוצר, מומלץ להזין  שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ישמשו  אותך בכל הרכישות העתידיות באתר. רק בשלב הרכישה תתבקש לספק מידע נוסף, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

 2. מסירת פרטים אישיים, בטופס ההזמנה, מתבצעת ע"פ  רצון הלקוח וביוזמתו. הזנת פרטי הלקוח מלמדת על הסכמתו למסירתם.

 3. מסירת הפרטים האישיים נועדה לאפשר לחברה ונציגיה, לספק את המוצרים שהוזמנו ע"י הלקוח ומצביעה על גמירות דעתו בנוגע לרכישת המוצרים.

 4. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח, אלא אם כן נדרש הדבר ע"פ חוק ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע זה רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע, לצורך מתן שירות.

 5. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן.  

 6. אתר החברה הנו מאגר רשום. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר המידע של החברה. החברה  ו/או מי מטעמה יהיו רשאים, לפנות אל הלקוח, בכל דרך שהיא, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרת קידום מכירות ושיווק ואולם בשום מקרה לא יועברו פרטי הלקוחות לאחרים החברה מתחייבת לשמור מכל משמר על פרטיות מלאה של לקוחותיה ללא כל סייג.

 7. החברה שומרת על זכויות יוצרים באתר והשימוש באתר ע"י משתמש כלשהו אינו מקנה למשתמש כל זכות שהיא בחומר המפורסם באתר.

 

 הנהלת החברה והאתר מאחלת לכם גלישה נעימה והנאה צרופה מהמוצרים והשירותים המוצעים.

 

 • הכל בהתאם לחוק

 

bottom of page